Argümantasyon Nedir Örnek Argüman Şemaları

Argümanı iddianın doğruluk değerini belirlemek için kurulan önermeler dizisi olarak tanımlamıştık. Argümantasyon ise argüman oluşturma çalışmasına verilen addır. Argümantasyon şeması ise iyi bir akıl yürütme(muhakeme) zinciri oluşturmak için ortaya konulmuş bir yapıdır. Türkçede argümantasyon ile argümantasyon şeması birbirinin yerine kullanılır ve karıştırılır.

Argümantasyon : Bir fikrin veya bakış açısının geçerliliğini sağlam akıl yürütme sunarak kanıtlamak içindir. Argümantasyon şeması bunun hangi yapı ve şekil özellikleri ile daha başarılı şekilde yapılacağını söyleyen bir şekil önerisidir.

Argüman şeması olarak da bilinen argümantasyon şeması bir şablon, bir akıl yürütme modeli, bir muhakeme örüntüsüdür. Günlük konuşmada, yasal ve bilimsel çalışmalarda kullanılabilir. Retorik(Etkileyici Konuşma, belagat) çalışması ile alakalıdır. Retorik kiplerin tamamında kullanılabilir.

 1. Anlatı: Bir veya bir dizi olayın örgülü şekilde anlatısını oluşturmak.
 2. Betimleme: okuyucunun resmedebilmesi için bir kişiyi, yeri, olayı veya eylemi kafada resim çizecek şekilde tasvir etmek.
 3. Açıklama: bilgiyi aktarmak veya anlaşılması zor olanı açıklamak.

Argümantasyonun Amacı Nedir?

Argümantasyon görüşlerinizi, iddialarınızı, gözlemlerinizi daha net ve anlaşılır şekilde dile getirmeye yarar. Batıda bunun için artikülasyon (Netleştirme, açıklaştırma) terimi mevcut. Fikirlerinizi açık, özlü, kolayca anlaşılabilir bir dille ifade etmek. Artikülasyon için metinde analiz ve sentez yapmak gerekir.

 • Analiz (Çözümleme, parçalayarak inceleme): Çeşitli bileşenlerini ayırt edip netleştirerek bir fikri anlamak. Örneğin, “cinayet” fikri üç bileşen fikri içerir: öldürme, haksızlık ve niyet.
 • Sentez (Birleştirme, terkip, holistik): Farklı fikirleri tek ve birleşik bir vizyonda bir araya getirmek. Örneğin, Pisagor’un “kürelerin uyumu” nosyonu matematik, müzik, fizik ve astronomiyi sentezler.

Analiz, bir bütünün parçalara bölünmesi anlamına gelir. Sentez, bir dizi parçadan bir bütün oluşturma sürecini ifade eder. Sıradan bir metinde analiz esastır ve sentez biraz ikincil bir hedeftir. Analiz ne hakkında konuştuğunuzu bildiğinizi gösterir ve karşı tarafa da ne kast ettiğinizi anlatabilmenizi sağlar. Sentez bir tümevarım çabasıdır ve

Antik model

 1. Exordium – Giriş, açılış veya kanca: Antik dönemde tartışmalar genelde sesli, diyaloglar şeklinde yapıldığından önce dikkat çekilirdi.
 2. Narratio – Konunun bağlamı veya arka planı.(Neden bu konuşma yapılıyor? gibi bir açıklama)
 3. Proposito ve Partitio – İddia / duruş ve argüman.(Konuşmacının iddiası)
 4. Confirmatio ve / veya Refutatio – (Destekleyici kanıtlar ve karşı iddiaların çürütülmesi)
 5. Peroratio – Sonuç ve eylem çağrısı.(Ne yapılması gerekiyor, ne talep ediliyor?)

Roger Modeli

 1. Giriş (tartışılacak konuyu ve / veya çözülecek problemi ele almak)
 2. Karşı konum (rakibinizin bakış açılarını / hedeflerini anladığınızı gösterir)
 3. Karşı konum bağlamı (karşı taraftaki bakış açısının geçerli olduğu durumları anladığınızı gösterir)
 4. Pozisyonunuz (Bakış açınızı okuyucudan farklı olduğu için tanıtmak / ele almak)
 5. Pozisyonunuz için bağlam (okuyucuya konumunuzun geçerli olduğu bağlamı / bağlamları nesnel olarak kanıtlarla göstermek)
 6. Faydalar (pozisyonunuzun faydalarını vurgulayarak karşı tarafa- dinleyici kitleye nasıl fayda sağlayacağını göstermek)

TOULMIN Modeli

Bu modeli sonraki yazıda örneklerle inceleyeceğiz. Şimdilik yalnızca içindeki unsurları verelim.

 1. İddia ( Sonuç önermesi)
 2. Zemin( Kanıtlar, veriler )
 3. Gerekçe( Bağlantı )
 4. Niteleyici ( kuvvet derecesi )
 5. Destek ( Ek destek )
 6. Çürütme (Karşı iddialar )

Kaynakça

One Response

 1. YUSUF 30 Ekim 2022

Leave a Reply