ay isimleri nereden gelir

Ay İsimleri Nereden Gelir

Ocak    Türkçe  ōçak ateş yakılan yer; [ 194+] ocak 10 Ocak 1945 tarihli yasayla İkinci Kânun ayına verilen ad  ateş yanmak, tutuşmak <  ōt ateş ” od

Şubat ~ Arapça ~ İbranice şəbāT İbrani takviminin onbirinci ayı ~ Akad şabāTu 1. vurma, çarpma, yıkma, 2. Babil takviminin onbirinci ayı- Dolunay Mevsimi

Mart  ~ Yunanca:  Mártios  ~ Lat Martius a.a.  Mars, Mart- Roma savaş tanrısının adı 

Nisan  Arapça nisān şemsi takvimin ikinci ayı ~ İbr/Aramice nisān İbrani takviminin birinci ayı ~ Akad nisannu ilk, birinci < Akad nīsu başlamak, açmak 

Mayıs Yunanca Máios ay adı ~ Lat Maius a.aMaia Büyük Hanım, Mayıs başında bayramı kutlanan Roma tanrıçası < Lat *mag-ia ” maksi+

Haziran    ~ Arapça Hazīrān Rum takviminin dördüncü ayı Süryanice:, hazuran: Sıcak

Temmuz~ Arapça  tammūz şemsi takvimin beşinci ayı ~ İbr/Aram tammūz İbrani takviminin dördüncü ayı ~ Akad tammūz bir Babil ve Asur tanrısının adı ~ Sumer Dumu-zi bir tanrı adı

Ağustos  ~ Latince Augustus 1. Roma imparatoru Octavianus’un (MÖ 30-MS 18) lakabı, 2. Roma takviminin altıncı ayı < Lat augere artırmak, büyütmek, yüceltmek ” otorite

Eylül ~ Arapça  ’aylūl şemsi takvimin yedinci ayı ~ Aram ’elūl Arami takviminin altıncı ayı ~ Akad elūlu hasat, bağbozumu 

Ekim ~ Türkçe  10 Ocak 1945 tarihli yasayla Birinci Teşrin ayına verilen ad; [TDK 1955] ekme eylemi

Kasım  ~  Arapça  1. kışın ilk günü sayılan 11 Kasım günü, 2. kasım gününden hıdrelleze kadar olan 6 aylık süre; [ 194+] 10 Ocak 1945 tarihli yasayla İkinci Teşrin ayına verilen ad     < Ar qāsim [#qsm fa.] bölen, taksim eden ” kısım 

Aralık  ~  Türkçe İki bayram arasına gelen zi’lkade ayına halk arasında verilen ad; [194+] 10 Ocak 1945 tarihli yasayla birinci kânun ayına verilen ad

Kaynak: www.nisanyansozluk.com

Rumi Takvimde Ay İsimleri

1 Onbirinci Ay Kânûn-ı Sânî كانون الثاني 31 İkinci Kânûn

2 Onikinci Ay Şubat شباط 28

3 Birinci Ay Mart مارت 31

4 İkinci Ay Nisan نيسان 30

5 Üçüncü Ay Mayıs مايس 31

6 Dördüncü Ay Haziran حزيران 30

7 Beşinci Ay Temmuz تموز 31

8 Altıncı Ay Ağustos أغسطس 31

9 Yedinci Ay Eylül أيلول 30

10 Sekizinci AY Teşrin-i Evvel تشرين الاول 31 İlk Teşrin

11 Dokuzuncu Ay Teşrin-i Sânî تشرين الثاني 30 İkinci Teşrin

12 Onuncu Ay Kânûn-ı Evvel كانون الاول 31 İlk Kânûn

Hicri Ay İsimleri

 1. Muharrem
 2. Safer
 3. Rebiyülevvel
 4. Rebiyülâhir
 5. Cemaziyülevvel
 6. Cemaziyülâhir
 7. Recep
 8. Şaban
 9. Ramazan
 10. Şevval
 11. Zilkade
 12. Zilhicce

HİCRİ TAKVİMLE MİLADİ TAKVİM ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

ay isimleri nereden gelirHicri Takvim AY yılını, Miladi Takvim GÜNEŞ yılını esas alır. Bu yüzden ikisi arasında 11 gün fark vardır.Başlangıç tarihleri farklıdır. Hicri Takvimde başlangıç tarihi Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği tarih olan 622 yılıdır. Miladi Takvimde ise başlangıç Hz. İsa’nın doğum tarihi 0 yılıdır.

 

One Response

 1. eli 18 Kasım 2014

Leave a Reply