Doğu ve batı felsefeleri arasındaki farklar

Bu iki felsefe dünyasını birbirinden ayırmak gerçekten zor. Ama deneyeceğiz. Alanlarında ve malzemelerinde pek çok ayrım vardır. Onları ana odak noktaları, yöntemleri, terimleri ile ayırt edeceğim ve bunlara ek olarak bireysel ve sosyal sonuçlara da değinilecektir.

Her şeyden önce, bu bir tür sadeleştirmedir ve anlaşılabilir kılmak için iki geniş, farklı geleneğin bazı ilkel etiketlemelerini içerir. Böylece ayrıntılar hakkında herhangi bir geçmişi olmayan ortalama bir birey için sindirilebilir hale gelirler. Bu iki düşünce geleneğini ayırt etmeye çalışmak her zaman az gelişmiş bir amaçtır. Kolayca tanımlanamazlar ve üzerlerinde bazı cümlelerin değiş tokuşu ile anlaşılabilir değiller. Yine de onlar hakkında kolay bir şekilde bilmek istiyoruz. İşte doğu ile batı ikilemi hakkında bazı görüşler.

Bu ayrım için referanslarım Alan Watts’ın doğu felsefesi ve karşılaştırmalı dinsel eserlerinden geliyor. Doğu felsefesine dair anlayışım esas olarak klasik Çin ve klasik Hint, batıdan daha izole olduğu için çoğunlukla Çin’dir. Batı, antik Yunan kökenli felsefe okulları olarak anlaşılacaktır. Elbette bu ayrım yalnızca tarihsel bağlamlar için işe yarar. Şimdiyse, batı yaşam tarzını benimseyen ve batı felsefesi tüm dünyada egemen olan küresel bir dünyada yaşıyoruz.

1. ANA ODAK

Odaklanmaktan kastım, bu yarım kürelerde felsefenin temel işlevidir. Doğu bilgeliği, insanların eylemlerine, davranışlarına, eylemlerine odaklanır; tersine Batı felsefesi gerçeklerle, gerçeklikle, dış olaylarla daha çok ilgilenir. Bu felsefelerin kökenlerini alın. Batı Anadolu’daki Yunan doğa filozofları, evrenin başlangıcı ve kökeni olan arkhe için olgusal, dışsal bir açıklama bulmaya odaklandılar. Bu arada Konfüçyüs, Lao Tzu ve diğer doğu okulları daha çok insanların eylemleri ve ahlakı ile ilgiliydi. Bu şekilde doğu felsefesi daha zımni ve örtük hale geldi; Batı felsefesi, tanımların genişletilmiş kullanımı ve dış gerçekliğin ölçülmesi ve olayların belirli alanlara çevrilmesi yoluyla daha kesin ve açık hale geldi.

2. YÖNTEMLER

Felsefenin ana aracı dildir, görüşler ve iddialar arasında karşılaştırma ve karşıtlık kullanır. Batı düşünce akımları, doğudaki meslektaşlarından daha fazla eleştiriye açıktır. Sonuç olarak, batı siyaseti ve okulları ağır eleştirilerle bölünmeye, parçalanmaya daha yatkındır, doğudaki okullar ise yöntemlerinde daha işbirlikçi. Sokrates ve öğrencilerini, Thales ve arkadaşlarını ele alalım, hepsi birbirlerine karşı çıktılar, Konfüçyüs, Lao Tzu, Chuang Tzu, müritleri tarafından imanla takip edildi. Yöntemleri de farklıdır. Batılı okulların analitik tarzı, doğu okullarının terapi yaklaşımıyla karşıttır. Batılı okullar, kavramları ayırma, açma, analiz etme eğilimindedir, tanımlayıcı ve teşhis edicidirler. Doğu ise presktiptif ve normatiftir.

3. TERMİNOLOJİ

Batı terminolojisi açık, kesin ve mantıklıdır; yine de doğu terminolojisi daha dinamik, belirsiz ve değişime açıktır. Doğu gelenekleri sözlü olma eğilimindedir. Akıl yürütme çalışması olarak mantık Yunanistan’da icat edildi ve Hindistan’da da uygulandı. Hint felsefesi Yunan ile etkileşime girmiş ve bazı düşünceleri almıştır. Ancak Çin, herhangi bir resmi mantık çalışmasını gerçekten içermiyor. Belki de dil farklılıkları nedeniyledir. Hint ve Yunanca, Hint Avrupa dil ailesindendir. Çince, yazı ve gramer özellikleri bakımından tamamen farklıdır. Fikir, metafizik, epistemoloji gibi terimlerin kökenleri ve tanımları karma, nirvana, tao gibi doğu örneklerinden daha açıktır.

4. BİREYSEL ETKİLERİ

Batı felsefesi, sürekli araştırma ve önermelerin açıklığa kavuşturulması çabalarıyla doğaya odaklanmayı kolaylaştırdı. Bu arada doğu felsefesi, yaşamla ve varoluşun sorunlarıyla baş etmeyi kolaylaştırdı. Batı felsefesi doğayı kontrol etmeyi kolaylaştırdı, doğu felsefesi daha çok sezgisel olmaya odaklandı. Batılı yöntemler açık, olgusal argümanlar gerektiriyordu; doğu felsefesi daha kişisel, örtük, örtüktür ve bu şekilde epistemolojik sorunlar yerine kişisel sorunlar açısından daha yararlıdır.

5. TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Batılı insanlar, dünya görüşlerine gelince daha itaatkar olan doğulu insanlara karşı her zaman düşüncelerinde bölünmüşlerdir. Batı düşüncesi, ölçüm ve deneysel materyallerle karıştırılmış bir felsefi araştırma türü olan modern bilimi doğurdu. Doğu felsefesi bilimsel bir ilerleme ile sonuçlanmadı, ancak insanlarını daha işbirlikçi ve daha barışçıl hale getirdi. Batılı şüphe ve eleştirinin aksine doğu daha psikolojik ve yatıştırıcıdır.

SONUÇ

Bu etiketlerden bazıları, anlayıştaki farklılıklar nedeniyle tam kontrast oluşturmuyor. Doğu okulları aynı zamanda dini ve psikolojik kurumlardır, batı okulları ise bilgi ve dış gerçeklik üzerine yoğunlaşmıştır. Sonuç olarak, bu doğu düşünceleri ve batı düşünceleri söz konusu olduğunda nereden başlayacağını bilmeyenler için kolaylaştırıcı bir çalışma sunduk. Bunlar kolayca tanımlanamaz ve genellikle özensiz sınıflandırmalardır. Bu büyük düşünce dünyalarını klasik çalışmalarının derinliklerine indiğinizde daha kolay ayrıştırabilirsiniz.

Eastern vs western philosophy differences in characteristics adlı yazının tercümesidir. Youtube’da video olarak izlemek için: Eastern vs western philosophy

Leave a Reply