Felsefe Konuları- Dalları Felsefenin Konusu Alanları Bölümleri Kolları Ağ

Felsefe Konuları- Alanları

Felsefe Konuları

Felsefe Konuları- Dalları Felsefenin Konusu Alanları Bölümleri Kolları AğFelsefe hayata dair genel düşüncelere sahiptir. Bir konu ya da bir alanla sınırlı değildir. İnsanın aşkın merak anlayışıdır. Sorgulamak, merak etmek, eleştirmek temel davranışlarıdır. Burada felsefenin alanlarını sıralarken üzerinde en çok felsefe yapılmış konuları yazacağız. Yine belirtmek gerekir ki: felsefe herhangi bir şeyin felsefesi değildir. Her şeye felsefece yaklaşılabilir. Biz burada, diğer konuların etrafında toplandığı çekirdek alanları sıralayacağız. Aşağıdakilere ek olarak Politik Felsefe ve Toplum Felsefesi de ana konulardan sayılabilir. Bakınız dmy.info/felsefe-nedir

Felsefenin 5 ana konusu

  1. Etik- Ahlak
  2. Epistemoloji- Bilgi
  3. Estetik – Sanat
  4. Mantık
  5. Metafizik-Varlık ötesi

Etik

Ahlak felsefesi doğru ve yanlış algısını ahlaki farklılıklara işaret ederek inceler. Yunanca “ethos” kişilik demektir. Bireyler ve toplumlar arası farklardan yola çıkarak doğru ve yanlışın öznelliği, ahlakiliğin ölçütü, davranışların ve düşüncelerin haklılığı- haksızlığı gibi düşünceler yürütür. İnsan nasıl davranmalıdır? sorusunu çeşitli durumlarda örneklendirir. İyi- kötü, doğru-yanlış, bilgelik- erdem, suç, adalet gibi sözcükler anahtar kelimeleridir. Ahlak Nedir

Estetik

Güzellik ya da sanat felsefesi zevk, sanat, güzellik gibi kavramları sorgulayan düşünce alanıdır. Bilimsel olarak duyuların felsefesi olduğu söylenir. Dış dünyadan aldığımız duyuların yorumlanması, buna karşılık gelen duygular, yargılar ve düşüncelerin irdelenmesi söz konusudur. Edebiyat teorileri, film ve müzik felsefesi, sanat eserlerinin eleştirilmesi gibi sanat sorgulamalarında adı geçer.Güzellik Nedir

Epistemoloji

Bilgi uzmanlığı ya da bilgi felsefesi, bilginin sınırları ve doğası ile ilgilenir. “bilgi teorisi” olarak da adlandırılır. Bilginin tanımı, nasıl edinildiği, hangi alanlarda nasıl bilgiler bulunduğu gibi soruları vardır. Gerçek, inanç, yargı gibi kavramlarla bilginin ilişkisi önemli sorunlarındandır. Bilgi nedir, Neyi bilebiliriz- bilemeyiz, Bilmek nasıl olur, Bilginin sınırları, türleri, sıfatları nelerdir? gibi soruları bulunur. Bilgi Nedir

Mantık

Geçerli akıl yürütmeyi betimleyen disiplindir. Olaylar ve düşünceler arası bağlantı kurmak ve düşüncelerin birbiriyle ilişkisini irdelemek temel işlevleridir.. Doğru düşünce, düşünce yöntemleri, düşünceler arası bağlantı gibi hususlarla ilgilenir. Felsefe, matematik, bilgisayar bilimi mantıkla en alakalı alanlardır.

Metafizik

Varlık ötesi,  var olmak ve maddenin doğası ile ilgilenir. Var oluşun doğası, dünya ve hayatın nitelikleri, nedenleri, eleştirisi ve bunların sorgulanması önemli sorunlarıdır. Metafizik bir konunun var olan nedir? var olmak neye benzer? gibi temel iki sorusu vardır.Metafizik Nedir

EtikEylem çalışmasıNasıl davranmalıyız?
EstetikSanat çalışmasıGüzel nedir?
EpistemolojiBilgi çalışmasıNasıl biliyoruz?
MantıkDüşünce YapısıNasıl Düşünürüz?
MetafizikVar oluş çalışmasıNeden varız?
PolitikaYönetim çalışmasıNasıl yönetmeliyiz?

Felsefenin Diğer Bazı Konuları

Bakınız

Leave a Reply