Felsefe Konuları- Dalları Felsefenin Konusu Alanları Bölümleri Kolları Ağ

Felsefe Konuları- Alanları

Felsefe Konuları

Felsefe Konuları- Dalları Felsefenin Konusu Alanları Bölümleri Kolları AğFelsefe bilimlere aktarılmamış genel ve temel konuların çalışması olarak sınırları belirsiz bir çalışmadır. İnsanın aşkın merak anlayışı, disiplini; genele dair düşünme çabasıdır denebilir. Sorgulamak, merak etmek, eleştirmek temel davranışlarıdır.

Felsefenin alanları, uğraştığı malzemeye; ele aldığına göre felsefe uğraşının tasnif edildiği kategorilerdir. Temelde üçe ayrılır. 1. Bilgi(dış dünyanın önermelerle ifade edilmesi), 2. Değer(İnsanın ideal tasarımları ve kabulleri), 3. Varlık(Var olmak bakımından, her şeyin temeli) Felsefeye ve müstakil alanlara bakış açısına göre alanlar 50’nin üzerinde olabilir. Bilgi çalışmasından bilim ve mantık; değer çalışmasından etik ve estetik; varlık çalışmasından teolojik ve ontolojik metafizik çıkmıştır. Sonra gittikçe alanlar alt alanlara ayrılmış ve kapsama göre alan tanımı da değişmiştir.

Bakınız: dmy.info/felsefe-dali-nedir-akim-gelenek-ve-sistem-ne-demektir/

Burada felsefenin alanlarını sıralarken üzerinde en çok felsefe yapılmış konuları yazacağız. Yine belirtmek gerekir ki: felsefe herhangi bir şeyin felsefesi değildir. Her şeye felsefece yaklaşılabilir. Biz burada, diğer konuların etrafında toplandığı çekirdek alanları sıralayacağız. Aşağıdakilere ek olarak Politik Felsefe ve Toplum Felsefesi de ana konulardan sayılabilir. Bakınız dmy.info/felsefe-nedir

Felsefenin genellikle konu edilen 5 alanı

  1. Etik- Ahlak
  2. Estetik – Güzellik
  3. Epistemoloji- Bilgi
  4. Mantık- önermeler
  5. Metafizik-Varlık

Etik

Ahlak felsefesi doğru ve yanlış algısını ahlaki farklılıklara işaret ederek inceler. Yunanca “ethos” kişilik demektir. Bireyler ve toplumlar arası farklardan yola çıkarak doğru ve yanlışın öznelliği, ahlakiliğin ölçütü, davranışların ve düşüncelerin haklılığı- haksızlığı gibi düşünceler yürütür. İnsan nasıl davranmalıdır? sorusunu çeşitli durumlarda örneklendirir. İyi- kötü, doğru-yanlış, bilgelik- erdem, suç, adalet gibi sözcükler anahtar kelimeleridir. Ahlak Nedir

Estetik

Güzellik ya da sanat felsefesi zevk, sanat, güzellik gibi kavramları sorgulayan düşünce alanıdır. Bilimsel olarak duyuların felsefesi olduğu söylenir. Dış dünyadan aldığımız duyuların yorumlanması, buna karşılık gelen duygular, yargılar ve düşüncelerin irdelenmesi söz konusudur. Edebiyat teorileri, film ve müzik felsefesi, sanat eserlerinin eleştirilmesi gibi sanat sorgulamalarında adı geçer.Güzellik Nedir

Epistemoloji

Bilgi uzmanlığı ya da bilgi felsefesi, bilginin sınırları ve doğası ile ilgilenir. “bilgi teorisi” olarak da adlandırılır. Bilginin tanımı, nasıl edinildiği, hangi alanlarda nasıl bilgiler bulunduğu gibi soruları vardır. Gerçek, inanç, yargı gibi kavramlarla bilginin ilişkisi önemli sorunlarındandır. Bilgi nedir, Neyi bilebiliriz- bilemeyiz, Bilmek nasıl olur, Bilginin sınırları, türleri, sıfatları nelerdir? gibi soruları bulunur. Bilgi Nedir

Mantık

Geçerli akıl yürütmeyi betimleyen disiplindir. Olaylar ve düşünceler arası bağlantı kurmak ve düşüncelerin birbiriyle ilişkisini irdelemek temel işlevleridir.. Doğru düşünce, düşünce yöntemleri, düşünceler arası bağlantı gibi hususlarla ilgilenir. Felsefe, matematik, bilgisayar bilimi mantıkla en alakalı alanlardır.

Metafizik

Varlık ötesi,  var olmak ve maddenin doğası ile ilgilenir. Var oluşun doğası, dünya ve hayatın nitelikleri, nedenleri, eleştirisi ve bunların sorgulanması önemli sorunlarıdır. Metafizik bir konunun var olan nedir? var olmak neye benzer? gibi temel iki sorusu vardır.Metafizik Nedir

Etik Eylem çalışması Nasıl davranmalıyız?
Estetik Sanat çalışması Güzel nedir?
Epistemoloji Bilgi çalışması Nasıl biliyoruz?
Mantık Düşünce Yapısı Nasıl Düşünürüz?
Metafizik Var oluş çalışması Neden varız?
Politika Yönetim çalışması Nasıl yönetmeliyiz?

Felsefenin Diğer Bazı Konuları

Bakınız

One Response

  1. Kerim 5 Nisan 2022

Leave a Reply